نویسنده: domirani

کلید تک پل

تاریخچه هوشمند سازی

تاریخچه هوشمند سازی از گذشته تا به امروز امروز قصد دارم در مورد تاریخچه ی هوشمندسازی ساختمان مطالبی را برای شما بیان کنم. تاریخچه ی

هوشمند سازی در ایران

تاریخچه هوشمند سازی در دهه ۸۰ با افزایش قیمت مسکن و رونق گرفتن ساخت و ساز در کشور ، و همچنین افزایش بیش از پیش

هوشمند سازی در کشور های دیگر

ما به دنیای رویایی که در آن هر چیزی به اینترنت متصل است و به اندازه کافی هوشمندکه به راحتی از قبل نیاز های مارا